samt
اصول برنامه نویسی درسی

اصول برنامه نویسی

اصل اول:اصل تقویت انگیزه

برنامه هفتگی باید طوری تنظیم شود که موجب تقویت انگیزه و نشاط دانش آموزان برای فرا گیری فزون شده و با برنامه های آموزشی و تربیتی مدرسه انطباق بیشتری داشته باشد.

اصل دوم:استفاده از اسامی صحیح مواد درسی

همکاران ارجمند عنایت داشته باشند که در نوشتن مواد درسی به استناد مصوبه جلسه 677 مورخ 7/6/81 شورای عالی آموزش پرورش ما نمی توانیم به جای فارسی(خواندن و درک مطلب)عنوان کتاب های درسی بخوانیم و بنویسیم یا به جای قرآن هدیه های آسمان یا ... قرار دهیم. اسامی مواد درسی باید بر اساس اسامی مندرج در جدول 1و2 باشد.و نمی توان از اسامی دیگری استفاده نمود.

اصل سوم:رعایت ساعات مصوب

رعایت ساعات مصوب برای هر یک از مواد درسی در طول هفته مطابق جدول موجود در دفتر شاخص

اصل چهارم:اصل پراکند گی مناسب دروس

بهترین است برای ساعت اول در طول هفته فقط از یک ماده درسی استفاده نشود و اصل پراکند گی مناسب دروس رعایت گردد. عده ای از همکاران با این استدلال که ساعت اول مناسب ترین ساعت برای تدریس می باشد و درس ریا ضی مهمترین درس یا مشکل ترین درس می باشد زنگ های اول را در طول هفته به درس ریاضی اختصاص می دهند.که تو صیه می شود در تنظیم برنامه هفتگی پراکند گی دروس را رعایت کنند تا موجب یکنواختی برنامه هفتگی و فعالیت دانش آموز در طول هفته نشود.

اصل پنجم:تنظم در درس های متوالی

دروسی که دو ساعت یا سه ساعت در هفته تدریس می شوند بهتر است در روز های غیر متوالی تنظیم شوند.مثلأ علوم تجربی که سه ساعت در هفته تدریس می شود به صورت یک روز در میان آورده شود یا هدیه های آسمان که دو ساعت در هفته تدریس می شود به صورت یک روز در میان تنظیم گردد.

اصل ششم:توجه به زنگ های پایانی

با توجه به تعطیلی پنجشنبه ها و افزایش ساعات کاری روزانه از چهارساعت به پنج ساعت،تنظیم مناسب برنامه هفتگی به خصوص در زنگ های پایانی بسیارمهم می باشد. بسیاری ازهمکاران به استناد این که دانش آموزان در زنگهای پنجم خسته می شوند،این ساعات را فقط به هنر یا ورزش اختصاص می دهند و دو ساعت ورزش،دو ساعت هنر یا دو ساعت هدیه های آسمان را فقط به زنگ های آخر اختصاص می دهند که این امر باعث کمتر شدن علاقه و افت تحصیلی دانش آموز دراین دروس و کم اهمیت جلوه دادن دروس مورد نظر در دید گاه دانش آموزان،اولیا و حتی معلمان خواهد شد. 

 

اصل هفتم:عدم استفاده از یک ماده درسی دو بار در یک روز

استفاده از یک ماده درسی دو باردر یک روز مجاز نمی باشد به جز فارسی پایه اول ابتدایی که مستثنی از این بند می باشد.چون تعداد ساعات درسی فارسی،6 ساعت در هفته می باشد از طرفی دیگر روز های تشکیل کلاس 5 روز در هفته است لذا فارسی پایه اول ابتدایی در یکی از روزهای هفته،دو ساعت تدریس خواهد شد.

 

 

 

اصل هشتم:تنظیم مناسب ماده درسی قرآن

جلسات درس قرآن در روزهای غیر متوالی و ترجیحا زنگ های اول و دوم منظور گردد. برنامه قرآن پایه سوم ابتدایی مستثنی از این بند می باشد و در طول سال تحصیلی بدلیل تغییرساعات درس قرآن، برنامه هفتگی سه بار تغییر خواهد کرد.(به بخشنامه شماره 904/16082/1857مورخ2/8/90مراجعه شود.)

اصل نهم:تنظیم مناسب دروس تعلیمات اجتماعی و هنر در پایه های چهارم و پنجم

دروس تعلیمات اجتماعی و هنر در پایه های چهارم و پنجم در مجموع در هفته 4ساعت ارایه خواهد شد. طوری که یک هفته،1 جلسه هنر و 3جلسه تعلیمات اجتماعی و هفته ی دیگر 2 جلسه هنر و2جلسه تعلیمات اجتماعی خواهد بود  .

 اصل دهم:تنظیم مناسب دروس علوم تجربی و هنر در پایه ی سوم

دروس علوم تجربی و هنر در پایه هنر مجموعا 4ساعت اذائه خواهد شد.طوری که یک هفته ،1جلسه هنرو 3جلسه علوم تجربی و هفته ی دیگر 2جلسه هنر و 2 جلسه علوم تجربی خواهد بود.

اصل یازدهم:تنظیم مناسب کتب فارسی بخوانیم و بنویسیم

کتب فارسی بخوانیم و بنویسیم(فارسی و کتاب کار فارسی)به دلیل مکمل بودن برای همدیگر بهتر است در دو ساعت پشت سر هم آورده شوندکه رعایت این اصل در پایه اول الزامی می باشد.همچنین توصیه می شود فارسی (خواندن)قبل از کتاب کار آورده شود.

 

اصل دوازدهم:تنظیم مناسب مواد درسی املا و انشا

مواددرسی املا و انشا در برنامه ی هفتگی به صورت زیر نوشته شود.بنویسیم(املا) بنویسیم(انشا)که در پایه ی اول و دوم به دلیل تغییر اسامی این کتب به صورت زیر نوشته می شود.کتاب کارفارسی(املا)  کتاب کار فارسی(انشا)

 اصل سیزدهم:عدم تلفیق زمان دو جلسه آموزش

تلفیق زمان دو جلسه آموزش و حذف زمان استراحت بین آن ها مجاز نخواهد بود.

 اصل چهاردهم:توجه به روزهای پنج شنبه

مدارس می توانند روزهای پنج شنبه برای طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و تربیتی از قبیل فعالیت های مکمل و فوق برنامه شامل اردوها ،بازدید ها و فعالیت های ورزشی،شرکت معلمان در گروه های آموزشی و آموزش های ضمن خدمت ،ارتباط با خانواده ها ،دوره های آموزشی خانواده و نظایر آن دایر باشند. 

اصل پانزدهم :توجه به زمان هر جلسه ی آموزشی در ابتدایی

بر اساس بند 2،ماده 2،مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش ،زمان هر جلسه برای پایه های اول و دوم 45دقبقه و برای پایه های سوم،چهارم،پنجم وششم50دقیقه تعیین می شود. 

اصل شانزدهم:اصل سختی و آسانی دروس

رعایت سختی و آسانی دروس در تنظیم برنامه ی هفتگی مورد انتظار است.

اصل هفدهم:رعایت زمان مصوب

 برنامه ی آموزشی و تربیتی هفتگی مدرسه در قالب24جلسه آموزشی برای کلیه ی پایه های تحصیلی منحصرا در5 جلسه و روز چهارشنبه 4جلسه خواهد بود.

اصل هجدهم :ساعات درسی قرآن در دوره ابتدایی  

ماده ی درسی قرآن در پایه ی دوم تا ششم سه ساعت در هفته می باشد که دو ساعت آن در برنامه ی هفتگی تنظیم می شود و یک ساعت از ساعات درس قرآن به صورت تجمیعی برای تقویت رو خوانی ، روان خوانی و انس با قرآن اختصاص می یابد.در پایه ی اول نیز یک ساعت به صورت تجمیعی خواهد بود.


ورود کاربران
نام کاربری
کلمه عبور
کد امنیتی  
 
اخبار
rss
بازرسان به صورت مستمراز آموزشگاه ها و مراکز غیر دولتی بازدید می کنند
محمدرضا بحرانی در گفت و گو با خبرنگار پانا بااشار
دانلود
مرکز آموزش نیروی انسانی ویژه مدارس غیر دولتی راه اندازی می شود.
هشتاد و ششمین جلسه شورای نظارت بر مدارس و مراکز غ